Politika privatnosti i zaštita podataka

Politika privatnosti i zaštita podataka

AQUA CASA DOO KOTOR (u daljem tekstu: Aqua Casa),Radanovići bb ( uz magistrani put Kotor-Budva), 85330 Kotor, Crna Gora, PIB:03410919, MB: 51010695 u obavljanju svoje privredne delatnosti vrši obradu podataka o ličnosti poštujući Zakon o zaštiti podataka o ličnosti i sve druge pozitivno pravne  propise koji regulišu ovu pravnu materiju. 

 

POLITIKA PRIVATNOSTI I ZAŠTITA PODATAKA

Molimo vas da sadržaj ove Politike privatnosti i zaštite podataka pažljivo pročitate!

 

Podaci o ličnosti koje DOO AQUA CASA prikuplja  zavise prevashodno od vrste usluge koju pružamo kupcima, korisnicima i klijentima, namjere ovih lica da koriste naše usluge, vrste ugovora koji sklapamo sa našim klijentom, kao i o namjeri kupaca da koriste svoja prava bazirana na zakonskim i regulatornim odredbama o zaštiti podataka o ličnosti. U prvom redu radi se o podacima bez kojih ne možemo da izvršimo ugovornu obavezu, a uključuju najmanje:

 • osnovne lične podatke (ime i prezime);
 • osnovne kontakt podatke (adresa, broj telefona, e-mail adresa);
 • podatke vezane za korišćenje internet prezentacije koja se nalazi na internet domenu https://aquacasa.me
 • podatke neophodne za kreiranje korisničkog naloga u webshop-u koja se nalazi na internet domenu https://aquacasa.me (ime, prezime, e-mail, kontakt telefon);
 • podatke vezane za korišćenje AQUA CASA internet prodavnice (webshop);
 • podatke neophodne za zaključenje ugovora o potrošačkom kreditiranju;
 • podatke vezane za dostavljanje Newsletter obaveštenja;
 • podatke neophodne za dostavu kupljene robe (ime, prezime, broj telefona, adresa i e-mail);
 • ostale lične podatke neophodne za ostvarenje klijentovih prava baziranih na zakonskim odredbama o zaštiti potrošača.

Prikupljanje i korišćenje podataka o ličnosti


DOO AQUA CASA vrši obradu podataka o ličnosti u svrhu realizacije kupoprodajnog odnosa za proizvode iz sopstvene ponude, u svrhu ispunjenja zakonskih i regulatornih obaveza, kao i u svrhu ostvarenja sopstvenih legitimnih interesa zakonitog poslovanja. Ukoliko to zahtijevaju relevantni zakonski propisi, za određene razloge ćemo od lica čiji se podaci obrađuju (KUPCA ILI POSJETIOCA) tražiti izričiti pristanak.

OBRAZAC 

SAGLASNOSTI NA OSTVARIVANJE PRAVA U VEZI SA OBRADOM PODATAKA O LIČNOSTI


Razlozi zbog kojih Aqua Casa obrađuje podatke o ličnosti radi sklapanja i ispunjenja ugovornih obaveza su:

 • prodaja robe;
 • prodajne i marketinške aktivnosti;
 • administracija ugovornog odnosa;
 • upravljanje i primanje prigovora, pritužbi i reklamacija;
 • dostava kupljene robe;
 • postupak naplate ili prinudna naplata dugova;
 • slanje obavještenja putem Newsletter-a;
 •  druge zakonske obaveze koje proizlaze iz poslovanja DOO Aqua Case.

 

           
Razlozi zbog kojih obrađujemo vaše podatke o ličnosti na bazi naših poslovnih legitimnih interesa su:

 • obavještenje o promjenama vezanim za uslove poslovanja
 • sprečavanje i otkrivanje prevare.


Za sve druge aktivnosti koje nisu obuhvaćene napred navedenim razlozima zatražićemo dodatni pristanak. Dati pristanak može biti povučen u bilo kom trenutku (opoziv saglasnosti).

DOO AQUA CASA je  rukovalac podacima o ličnosti, shodno odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti i drugih pozitivno pravnih propisa koji regulišu ovu pravnu materiju. “AQUA CASA” DOO, kao rukovalac podacima o ličnosti, određuje svrhu i način obrade podataka o ličnosti i snosi odgovornost za čuvanje i korišćenje podataka o ličnosti u pisanoj i/ili elektronskoj formi.

Obrađivač podataka o ličnosti


AQUA CASA  u svom poslovanju može obrađivati podatke o ličnosti u ime Rukovaoca podacima o ličnosti, odnosno u skladu sa njegovim pisanim uputstvima u kom slučaju ima svojstvo Obrađivača podataka o ličnosti.

Lice za zaštitu podataka o ličnosti
 

AQUA CASA je, u skladu sa zakonskim propisima iz oblasti zaštite podataka o ličnosti, imenovao Lice za zaštitu podataka o ličnosti (Data Protection Officer - DPO). Ovom licu se možete obratiti vezano za sva pitanja koja se tiču obrade podataka o ličnosti koju vrši Aqua Casa, kao i u pogledu ostvarivanja prava na zaštitu podataka o ličnosti.

Za izdavanje spiska, odnosno brisanje ličnih podataka koje AQUA CASA posjeduje, korisnik se može obratiti našem predstavniku:

Lice za zaštitu podataka o ličnosti: NIKOLA GUDELJ

                              kontakt telefon - 069644944

                              e-mail - nikola@aquacasa.me

Ukoliko korisnik ne želi da prima promotivna obavještenja od našeg preduzeća, u svakom trenutku se može odjaviti sa liste tako što će kliknuti dugme “unsubscribe” koje se nalazi u dnu mail-a ili poslati zahtjev na (webshop@aquacasa.me)

 

Pristup podacima o ličnosti

AQUA CASA preduzima tehničke i organizacione mjere kako bi se prikupljeni podaci o ličnosti obrađivali samo na način koji je u skladu sa svrhom za čije ostvarenje su podaci o ličnosti dati. Ukoliko je neophodno, a u svrhu izvršenja poslovnih aktivnosti, pristup podacima o ličnosti će biti omogućen trećim stranama i to:       

 • državnim organima kao i organima javne vlasti koji u svrhu sprovođenja zakonskih obaveza imaju pravo pristupa podacima o ličnosti;
 •  advokatima;
 • servisnim službama, štamparijama, finansijskim ustanovama;

 

Sva treća lica dužna su da podatke o ličnosti obrađuju isključivo prema uputstvima AQUA CASE, osim državnih organa i organa javne vlasti.
 

Obrada podataka o ličnosti
 

Podaci o ličnosti koji će biti obrađivani od strane izvršilaca obrade navedenih u poglavlju Pristup podacima o ličnosti, a čija je odgovornost i obaveza zaštite podataka o ličnosti i čuvanja njihove povjerljivosti definisana ugovornim odnosom i u skladu sa svim tehničkim i organizacijskim mjerama i zakonskim propisima koji uređuju zaštitu podataka o ličnosti.


Podaci o ličnosti koje AQUA CASA prikupi u svrhe koje su navedene u poglavlju Prikupljanje i korišćenje podataka o ličnosti neće biti dostupni nikome ko za to nema ovlašćenje shodno zakonskim propisima i saglasnosti DOO AQUA CASE.

Uslovi obrade podataka o ličnosti zbog pružanja usluge dostave i povrata robe

Za potrebe pružanja usluge dostave i povrata robe AQUA CASA prikuplja sledeće podatke:

- ime i prezime

- adresa isporuke ili preuzimanja robe

- broj telefona

- e-mail adresa.

Navedene podatke AQUA CASA može činiti dostupnim poslovnim partnerima - pružaocima logističkih usluga,  u svrhu izvršenja ugovorenih usluga. Partneri koji pružaju usluge ovlašćeni su od strane AQUA CASA za obradu ličnih podataka kupaca isključivo u svrhu izvršenja ugovorenih usluga.

Ostvarivanje prava

U slučajevima kada je to zakonom predviđeno, lice čiji se podaci o ličnosti obrađuju od strane AQUA CASE ima sledeća prava:

 • pravo na informacije o obradi podataka o ličnosti;
 • pravo na povlačenje datog pristanka u bilo koje vreme (opoziv saglasnosti), ukoliko AQUA CASA podatke o ličnosti obrađuje uz dati pristanak;
 • pravo na ispravku i/ili dopunu već datih podataka o ličnosti;
 • pravo na brisanje podataka o ličnosti kada isti više nisu potrebni za ostvarenje svrhe za koju su dati;
 • pravo na podnošenje prigovora bilo AQUA CASI  direktno, bilo  nadležnom državnom organu.

DOO AQUA CASA  licima na koje se podaci odnose za ostvarivanje naprijed pobrojanih prava obezbjeđuje sledeće komunikacijske kanale:

 • lično, u salonu prodajnom objektu AQUA CASE; 
 • putem pošte, preko adrese: Radanovići bb (uz magistralni put Kotor-Budva), 85330 Kotor.
 • putem elektronske pošte: webshop@aquacasa.me


Lice čije podatke o ličnosti Aqua Casa  obrađuje, dužno je da predmetni zahtjev podnese lično i to tako da je ovlašćenim licima Aqua Case omogućena identifikacija podnosioca zahtjeva. 

Pravo na prigovor nadzornom organu
Pored prigovora koji lice čiji se podaci obrađuju može podnijeti direktno Aqua Casi, prigovor na obradu podataka o ličnosti može se podnijeti i Agenciji za zaštitu ličnih podataka u Podgorici.

Čuvanje podataka o ličnosti

Vremenski period čuvanja podataka o ličnosti zavisi od svrhe zbog koje ih preduzeće obrađuje. Tako, podaci koji su  prikupljeni za slanje obavještenja putem Newsletter-a, čuvaju se dok god se lice nalazi na Newsletter listi, odnosno do momenta opoziva saglasnosti. Podaci lica koji su na internet prezentaciji Aqua Case kreirali korisnički nalog obrađuju se do momenta deaktivacije korisničkog naloga. Podaci o ličnosti prikupljeni u svrhu zaključenja i izvršenja ugovora, obrađuju se do momenta izvršenja ugovornih obaveza. Podaci prikupljeni zbog obrada baziranih na zakonskoj osnovi, čuvaju se u skladu sa vremenskim ograničenjima zakonskih odredbi predmetnog zakona.

Kontakt
Za sva pitanja vezano sa zaštitu podataka o ličnosti i njihovo korišćenje, možete nam se obratiti:

 • slanjem elektronske pošte na e-mail: webshop@aquacasa.me
 • pisanim putem na adresu: AQUA CASA  DOO KOTOR, Radanovići bb (uz magistralni put Kotor-Budva), 85330 Kotor.
 • pozivom na broj telefona: +38269644944

 

 

Obrazac Zahtjeva radi ostvarivanja prava u vezi sa obradom podataka o ličnosti možete preuzeti OVDJE.

Za komunikaciju sa AQUA CASA zbog ostvarivanja prava vezanih za zaštitu podataka o ličnosti potrebno je koristiti komunikacijske kanale definisane u poglavlju Ostvarivanje prava kako bi svaki zahtev bio prihvaćen, a podnosilac zahteva identifikovan.
 

Kolačići ("Cookies") i praćenje internet aktivnosti


Na sajtu www.aquacasa.me se koriste tzv. kolačići (cookies) u svrhu njenog pravilnog funkcionisanja, daljeg unaprijeđenja, kao i poboljšanja vašeg iskustva prilikom pregledanja iste.
To su kodovi u pozadini stranice koji prikupljaju zbirne podatke o ponašanju posjetilaca na sajtu poput: broja ljudi koji su posjetili sajt u određenom periodu, broja ljudi koji su prelistali katalog, prosječne dužine trajanja posjete i slično. Ovi podaci se koriste u cilju dobijanja smjernica za podizanje kvaliteta sadržaja i poboljšanje korisničkog iskustva na sajtu www.aquacasa.me. Podaci koji su prikupljeni preko kolačića uvijek su u zbirnoj, a nikad u pojedinačnoj formi. To znači da imamo informacije npr. o tome koliko korisnika je posjetilo određenu stranicu, ali ne i koji su to korisnici.

 

.

Newsletter obavještenje i upotreba podataka o ličnosti za marketing


Ako lice želi da prima obavještenja o ponudama iz asortimana AQUA CASA putem elektronske pošte, potrebno je da se prijavi na Newsletter listu. Prilikom prijave na ovu listu potrebno je popuniti označena polja – ime, prezime, e-mail adresu.

U svakom momentu lice može da opozove datu saglasnost i da zatraži odjavu sa Newsletter liste pozivom na broj telefona +38269644944, slanjem zahteva na e-mail webshop@aquacasa.me ili na adresu: Radanovići bb (uz magistralni put  Kotor- Budva) 85330 Kotor .

Takođe, lice može opozvati saglasnost za primanje Newsletter obavještenja, tako što će u poslednjem primljenom obavještenju od strane Aquq Case kliknuti polje označeno kao “unsubscribe.”

Za potrebe dostavljanja obavještenja licima sa mejling liste, Aqua Casa može koristiti usluge spoljnih poslovnih partnera. U navedenom slučaju Aqua Casa daje na obradu isključivo podatke koje mu je lice u navedene svrhe učinilo dostupnim. Odabrani poslovni partner podatke koristi samo za svrhu dostavljanja obavještenja, za period dok postoji saglasnost lica (do opoziva saglasnosti) i u druge svrhe ne smijekoristiti predmetne podatke.
 

Aqua Casa neće kontakt podatke date za slanje Newsletter obavještenja dijeliti sa trećim licima, izuzev pod prethodno navedenim uslovima. Ukoliko se lice nije prijavilo za primanje obavještenja putem Newsletter obavještenja, od Aqua Case može da dobije obavještenje vezano za porudžbinu, plaćanje, odnosno aktivnosti koje je lice samo pokrenulo kao kupac ili registrovani korisnik webshop-a. Pored toga, Aqua Casa  može licu dostaviti informacije  koje se odnose na promjene u vezi sa njegovim poslovanjem i odnosom sa kupcem, klijentom i slično.

Stupanje na snagu i ažuriranje Politike privatnosti

Ova Politika privatnosti stupa na snagu dana 29.01.2024. godine.


AQUA CASA DOO  redovno revidira i ažurira sadržaj Politike privatnosti i sadržinu iste usklađuje sa sopstvenim poslovnim procesima, kao i sa pozitivnim zakonskim propisima i regulatornim obavezama. 


Važeća verzija Politike privatnosti i zaštite podatka dostupna je na internet prezentaciji AQUA CASE koja se nalazi na internet domenu https://www.aquacasa.me/.  U slučaju da dođe do značajnih promjena koje u većoj meri utiču na obradu podataka o ličnosti Aquq Casa će takve promjene bez odlaganja objaviti na svojoj internet prezentaciji i direktno informisati sve zainteresovne posjetioce i kupce. 

Aquacasa koristi 'kolačiće' kako bi vam obezbedila što kvalitetnije korisničko iskustvo prilikom pretraživanja sajta, kao i prikazivanja personalizovanog sadržaja.